Liste 3 har fortjent et godt valg

Af Burkhard Sievers, medlem af Hovedbestyrelsen for Liste 3, Odsherreds Gymnasium.

Valgforberedelserne er afsluttet nu. Kandidaterne har meldt sig på banen, de har skrevet deres valgprogram, og stillerne har bekræftet, at de støtter deres listes kandidatur.

Som jeg tidligere har skrevet, så er dette valg helt afgørende for legitimiteten af den nye hovedbestyrelse, der fra den 1. august 2022 skal lede GL i de kommende tre skoleår. Så stem!

Der er opstillet 54 kandidater, fordelt på fem lister, og det kan være svært at se forskel. Grundlæggende deler alle lister deres engagement for de gymnasiale uddannelser og for de lærere, der har sørget for, at gymnasierne, og her menes alle gymnasiale uddannelser, i Danmark er en succeshistorie, selvom der er plads til forbedringer på flere punkter.

Jeg er efter mange år i GL på vej tilbage til skolearbejdet på fuld tid igen. Mange har imidlertid spurgt, hvad de der lister er for noget. Mange har også spurgt, hvad vi overhovedet skal med ”de der lister”. Det sidste spørgsmål vil jeg ikke forholde mig til her, fordi listerne er en realitet ved dette valg. Måske kunne man tage diskussionen op efter valget.

Men jeg vil forsøge at give en lille status over den liste, som jeg har repræsenteret i GL i en lang årrække, og som jeg naturligvis helhjertet støtter i forbindelse med det kommende hovedbestyrelsesvalg.

Hvad står Liste 3 for?

  1. Vi vil skabe gode gymnasiale uddannelser, fordi GL’s medlemmer trives bedst i et miljø, der giver mulighed for at levere et kvalitetsprodukt.
  2. Vi arbejder benhårdt for gode løn- og arbejdsforhold, så det er attraktivt at være gymnasielærer. En god løn og tilstrækkelig tid til forberedelse er kernepunkter.
  3. Vi satser på dygtige tillidsrepræsentanter, der er gode til at varetage medlemmernes interesser via konstruktive, ihærdige og kritiske forhandlinger med ledelsen.
  4. Vi anerkender, at vi lever i en politisk verden, hvor andre interessenter gør deres indflydelse gældende.
  5. Det betyder omvendt også, at vi engagerer os i forhold, der har et bredere perspektiv end klassisk fagforeningspolitik. Vi har ikke kun en mening om finansloven og overenskomster, men blander os, måske for lidt, i øvrige relevante samfundsemner, såsom klimakrisen og grøn omstilling.
  6. Vi er en del af fagbevægelsen og en del af det akademiske arbejdsmarked, med et akademisk lønniveau, så vi ser Akademikerne (det tidligere AC) som vores naturlige hovedorganisation for vores interessevaretagelse. Samarbejdet er ikke altid gnidningsfrit, men nødvendigt, ikke mindst fordi gymnasielærerne på erhvervsgymnasier arbejder under en fælles overenskomst, sammen med kollegaer fra DJØF og IDA.
  7. Vi har en pragmatisk tilgang til gymnasielærernes udfordringer, og derfor har vi i mange år haft en central position i Hovedbestyrelsen som formidler mellem de forskellige positioner i organisationen.
  8. Vi er bevidste om, at det sjældent er den, der råber højest, der opnår de største resultater.

Og nu den lidt mere udførlige version om, hvorfor du skal stemme på Liste 3:
Jeg vil ikke gå så meget ind i listens valgprogram, men forsøge at blotlægge Liste 3’s DNA, listen, der i de seneste 40 år har haft afgørende indflydelse på GL’s politik og i lange perioder har stillet GL’s formand: siden startfirserne og indtil 2013, kun afbrudt af et kortere intermezzo med en formand fra liste 2 i sluthalvfemserne.

Liste 3 har ligesom de andre store lister arbejdet for GL’s to hovedformål: at sikre fornuftige løn- og ansættelsesvilkår for GL’s medlemmer, og at sørge for en god gymnasieuddannelse. Vi plejer at sige, at GL står på disse to ben: fagforeningspolitik og uddannelsespolitik. For Liste 3 er det dog afgørende, at medlemmernes arbejdsvilkår og elevernes trivsel styrer synet på uddannelsespolitikken. Når vi kræver ændringer i grundforløbet og afskaffelse af overflødige prøver på HF, så er det for at komme skævbelastning for lærere og elever til livs. Mens fagkonsulenter og nogle engagerede gymnasielærere drømmer om den perfekte eksamensform, så ser vi i højere grad på, hvad det betyder for lærernes arbejdsbelastning.

Vi anerkender, at politikere og andre interessenter sætter rammen for de gymnasiale uddannelser. Vi mener ikke, at lærerne altid per automatik ved bedst, ligesom vi anerkender, at sygehusene ikke udelukkende skal styres af overlægerne. Men vi arbejder for, at politiske påfund ikke går udover lærernes arbejdsmiljø og deres oplevelse af at yde et meningsfuldt arbejde.

Det bedste eksempel i nyere tid er nok den store gymnasiereform fra 2005 – en reform der ikke er vokset i GL’s baghave. Liste 3 tog sammen med andre gode kræfter i Hovedbestyrelsen udfordringen op og engagerede sig i det såkaldte monsterudvalg, hvor det gjaldt om at fjerne de værste unoder fra denne monsterreform, der havde potentiale til at skabe et bureaukrati, som kunne slå enhver engageret lærer ihjel. Der var eksempler på undervisningsbeskrivelser, som havde afløst det godt gammeldags afprøvede pensum, på 15 sider til fysik på C-niveau. Det skulle ganske enkelt gøres bedre! Ved at gå konstruktivt ind i arbejdet med at påvirke reformens implementering er det faktisk lykkedes at afbøde mange potentielle katastrofer. Enkelte lærere beskyldte Liste 3 for at stå bag 2005-reformen, hvilket er noget sludder. Men strategien med at få det bedste ud af en given situation, via forhandling og hårdt arbejde, det står Liste 3 for – og på mål for.

Vi er pragmatikere i en politisk ledet virkelighed, og det har medlemmerne også kvitteret for ved valgene i de seneste 40 år, hvor Liste 3 i lang tid var en stor, nogle gange endda den største liste. Det skyldes både det konstruktive arbejde i Hovedbestyrelsen, men også den kendsgerning, at Liste 3 traditionelt har rigtig godt fat i mange af gymnasieskolens tillidsrepræsentanter, der kan se sig selv i en linje, hvor man anerkender, at vejen frem går gennem forhandling med ledelsen, selvom ikke alle af lærernes krav kan blive opfyldt. At repræsentere medlemmerne på skolen, forpligter, og i Liste 3 er vi stolte over at få opbakning fra så mange tillidsrepræsentanter, ligesom vi arbejder hårdt for at gøre betingelserne for tillidsmandsarbejde så godt som muligt.

Tillidsrepræsentanterne er og bliver rygraden i vores fagforening.

Hvorfor mistede Liste 3 formandsposten efter HB-valget i efteråret 2013?
Det er da sikkert flere gode forklaringer på – ikke mindst fordi GL’s daværende dygtige formand Gorm Leschly efter mere end 10 år på posten gik på pension. En anden væsentlig begrundelse er, at han i vores øjne blev gjort til syndebuk for et nederlag, som mest af alt skyldtes en politisk svinestreg fra en regering, der tilsidesatte den danske model og kørte lærerne over, både folkeskole- og gymnasielærere. Vores hidtidige fornuftige arbejdstidsbestemmelser blev ophævet af et politisk indgreb, ikke ved forhandlingsbordet: GL havde ikke andre valg end at tage stilling til, om man ville gå efter en lønforhøjelse for især de yngre medlemmer, eller om man ville dø arm i arm med DLF. Det var ikke en let beslutning, og i vores optik skal den hverken forsvares eller fordømmes.

Gennem et langt sejt træk over flere overenskomster og på baggrund af samarbejdet i GL og i Akademikerne, har vi ved OK 21 oplevet et første egentlige gennembrud i forbindelse med arbejdstid, hvor nye formuleringer i OK-teksten giver os bedre kort på hånden. Liste 3 har ydet en betydelig indsats i forberedelsen til OK 21, og selvfølgelig har vi anbefalet at stemme ja. Vi skal bide os fast i forhandlingsbordet, og vi skal tage de gevinster for vores medlemmer, som vi kan opnå. Det betyder ikke, at vi lader os nøje, men vi er parate til at tage et skridt ad gangen.

I den seneste valgperiode med Tomas Kepler som formand for GL har vi oplevet, at samarbejdet i Hovedbestyrelsen er blevet styrket. Vi er stolte af at kunne sige, at vi ser os selv som en afgørende brik i dette samarbejde – og det har langsomt men sikkert givet et mere handlekraftigt GL til gavn for gymnasielærerne i hele Danmark. Den udvikling skal fortsætte.

Næste skridt er, at vi opnår et godt valg, så vores konstruktive linje i Hovedbestyrelsen bliver styrket. Så derfor: stem på en af de 15 dygtige kandidater fra liste 3!

Indlægget er også bragt i Gymnasieskolen d. 25/2-2022: https://gymnasieskolen.dk/liste-3-har-fortjent-et-godt-valg