Velkommen til Liste 3's Hjemmeside!

Vi stiller op til Hovedbestyrelsesvalget i GL 2022 med følgende mærkesager:

  (Du kan se vores mærkesager i overskrifter øverst. Alle overskrifter er uddybet nedenfor):                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Liste 3 insisterer på indflydelse - sæt kryds ved resultater!

 • 100% åbenhed om planlægning og arbejdsbelastning – og merarbejde skal honoreres 
 • Lærernes demokratiske indflydelse og ret til at ytre sig kritisk skal styrkes
 • Uddannelsestaxameter til uddannelse – ikke prestigebyggerier
 • Lokalløn skal udmøntes – ikke mindst på HTX, HHX og EUX
 • Husk VUC!
 • Afskaffelse af grundforløb på STX, HHX og HTX
 • Valg af HF-fagpakke før uddannelsesstart – afskaf overflødige eksamener
 • GL og de gymnasiale uddannelser skal spille central rolle i den grønne omstilling
 • GL skal sikres indflydelse på elevfordelingsmodellen i regionerne

STEM på LISTE 3

 

***

 

Her kan du læse en uddybning af vores mærkesager

 
 • OK21 skal sikre 100% åben planlægning af arbejdstid og -belastning

Vores overenskomst har to muligheder for at opgøre arbejdstid: Tidsregistrering og aftaler. Liste 3 forlanger, at begge opgørelsesmetoder implementeres og udvikles med den nye overenskomst. Der skal være fokus på detaljeret og transparent opgavefordeling, aflønning af merarbejde og sikring mod for skæv arbejdsbelastning – også på det udfordrede EUX. Hvis kollegaer ikke bliver aflønnet for udført arbejde, skal GL træde markant i karakter centralt og lokalt! Gymnasielærerne skal ikke tvinges ned i tid for at klare deres arbejde.  GL kan meget selv, men er for lille til at stå alene i overenskomstforhandlinger, så vi arbejder for en stærkere harmonisering af overenskomstkrav i AC-regi. De seneste OK-resultater har vist, at sammenhold lønner sig.  
 • Lærernes demokratiske indflydelse og ret til at ytre sig kritisk skal styrkes – den er essentiel i skolernes udvikling

Det er problematisk når kritik undertrykkes på skoler, da kritisk dialog er den nødvendige nøgle til at sikre gymnasiernes udvikling. I en ofte misforstået tro på dyre koncepter har man glemt, at god undervisning bygger på dygtige underviseres samarbejde og sparring. Samarbejde næres ikke i en frygtpræget kultur uden plads til kritik.
 • Uddannelsestaxameter til uddannelse – ikke prestigebyggerier 

Vi vil kæmpe for, at de midler, der er afsat til uddannelse i taxametret bruges til gavn for elever og lærere. Vi har for ofte set, at der bliver flyttet rundt på pengene mellem forskellige kasser på uddannelsesinstitutionerne og sjældent til gavn for undervisningen! Her er selvejet gået for vidt. 
 • Lokalløn skal udmøntes

Gymnasielærere er akademikere, hvilket skal afspejles i vores lønniveau. Liste 3 prioriterer centralt forhandlede lønstigninger, da alle skal opleve en positiv lønudvikling gennem arbejdslivet, og vores job egner sig ikke til intern løn-konkurrence. I det nuværende lønsystem skal en del af vores løn komme fra lokale lønmidler (ca. 10%), derfor er det helt uacceptabelt, at lokale lønmidler ikke udmøntes efter hensigten. Problemet er særligt stort på HHX, EUX og HTX. Det SKAL ændres, lokalløn er ikke en bonus - men en del af vores faste løn!
 •  Husk VUC!

Voksenuddannelserne er en grundpille i vores uddannelsessystem. GL skal sikre, at VUC ikke glemmes og udsultes - uanset samfundskonjunkturerne. 
 • Afskaffelse af de nuværende grundforløb på STX, HHX og HTX

Strukturen på de 3-årige gymnasiale uddannelser skal ændres. Elever oplever at skulle starte i en ny klasse to gange på få måneder, hvilket er ødelæggende for god og tryg skolestart – og følgelig trivsel og gennemførelse. GL skal kæmpe for enten at lade eleverne vælge studieretning og dermed klasse ved optagelse på gymnasiet, eller endnu bedre genopfinde princippet i grengymnasiet, hvorved 1.g vil fungere som et ”grundforløbsår”, hvorefter eleverne i 2.g og 3.g følger de obligatoriske fag i deres stamklasse, mens studieretningsfag følges på faste hold sammensat på tværs af klasser – på samme vis som valgfag.
 •  Valg af HF-fagpakke før uddannelsesstart

Strukturen på HF skal ændres, så der igen skabes sammenhæng i uddannelsesforløbet til gavn for den særlige elev/kursist-gruppe, der vælger HF. Trivsel og gennemførelse skal prioriteres, hvorfor fagpakker skal enten vælges før uddannelsens påbegyndelse eller tilrettelægges på fagpakkehold, så klasseskift undgås.
 • Afskaf de overflødige eksamener på HF

Det er spild af tid og ressourcer, at eleverne skal til eksamen to gange i KS og NF, så den enkeltfaglige eksamen i et udtræksfag skal afskaffes, samtidig skal den fællesfaglige eksamen igen afholdes med ekstern censor.
 • GL og de gymnasiale uddannelser skal spille central rolle i den grønne omstilling

Liste 3 været med til at sikre, at GL er kommet med på den grønne dagsorden. Vi må indse, at alle de fremskridt, fagbevægelsen har opnået gennem mere end 100 år i Danmark, risikerer at forvitre, hvis vi ikke bidrager til at sikre en socialt retfærdig grøn omstilling af vore samfund. Gymnasierne har en unik chance for at gøre en forskel.
 •  GL skal sikres indflydelse på elevfordelingsmodellen i regionerne

Regionerne vil spille en central rolle i fremtidens elevfordeling og kapacitetsfastsættelse. GL skal på banen og tale lærernes sag. Vi skal have en plads ved bordet!  

                                                                                                                                                                                               Vi repræsenterer lærere på STX, HHX, HTX, EUX, HF-2 og Hf-e

 

Sæt dit kryds ved LISTE 3