Peter Hall

​​Fag: Samfundsfag, retorik og mediefag

Arbejdssted: Århus Akademi

Alder: 55

Justering af Gymnasiereformen NU

Det sjette kuld optages nu på de gymnasiale uddannelser uden der er foretaget justeringer af gymnasieloven fra 2016.

GL skal presse på for nødvendige ændringer sættes i gang. Grundforløbet med elevers start i 2 klasser i løbet af få måneder er direkte ødelæggende for elevernes trivsel og læring samt lærernes arbejdsbelastning.  Lad eleverne vælge studieretning før start – eller følge studieretningsfag på studieretningshold fra 2. eller 3. semester, mens øvrige fag følges i stamklassen gennem alle 3 år.

Prøver i AP, NV, ØG samt PU bør være ens på skolerne.

 HF svigtes af politikerne

Trivslen på HF lider, da elever pga fagpakkevalg ofte tvinges ud i unødvendige klasseskift efter 1.HF. Fagpakker bør vælges før start eller følges fra 2. semester på fagpakkehold.

De overflødige enkeltfaglige eksamener i KS og NF skal afskaffes samtidig skal de flerfaglige eksamener igen afholdes med ekstern censor. På HF-2 skal halvårshold afskaffes, da de intense forløb ikke giver tid til lagring af stoffet samt skævvrider læreres og elevers arbejdsbelastning som følge af de mange eksamensdage ved årsskiftet – og dermed færre undervisningsdage.

Desuden skal politikerne bringes til at forstå, at VUC og HF-enkeltfag er et unikt uundværligt uddannelsestilbud, der skal prioriteres.

 OK21

Vi skal sikre at arbejdstid på skolerne opgøres via tidsregistrering eller aftaler i overensstemmelse med OK21. Fokus skal rettes på transparens, jævn arbejdsbelastning og aflønning af merarbejde.

 Rotationsprincipper på GL’s centrale politiske niveau

I forlængelse strukturændringerne på GL’s decentrale niveau, der implementeres frem mod august 2023, er det vel tid til at se på mulige behov for ændringer af den centrale politiske organisering. Der bør følgelig igangsættes en belysning af den nuværende fordeling af frikøb, udpegning til særlige hverv og aflønning af disse (timer eller honorar), samt overveje om rotationsprincipper er ønskelige – så vi ikke gror fast på taburetterne!

 Stem på mig!