Mon ministeren på et tidspunkt vil interessere sig lidt for HF-eleverne?

Af Peter Hall, Medlem af Hovedbestyrelsen og Århus Akademi

Strukturen på det 2-årige HF indeholder en lang række af uhensigtsmæssige forhold til gene for såvel elever som lærere. Det har stået klart fra det nye HF’s begyndelse og første gennemløb, at der er store problemer, der kalder på politisk handling – men der sker ikke noget. Hvad venter vi mon på?

I august 2017 trådte den nye gymnasiereform i kraft, hvor HF blev markant ændret i sin struktur. Den første HF-årgang dimitterede to år senere, hvilket i dag er knap 2 år siden, og til august begynder endnu en årgang kommende HF-elever, der vil afslutte deres eksamen om to år, hvormed de vil være det sjette kuld af HF-studenter, der har gennemløbet deres uddannelse uden en eneste justering af gymnasieloven fra 2017. Imidlertid kunne vi styrke fagligheden og fastholdelsen af eleverne og være mange betydelige frustrationer foruden med nogle få kloge justeringer af uddannelsen.
HF-uddannelsen er faktisk blevet grundigt evalueret, derfor er det ret let at pege på både problemerne og deres løsning – hvad venter vi mon på?

For det første er sammenhængen i uddannelsen udfordret af, at eleverne skal vælge fagpakke i løbet af det første år, hvorefter de må vente til 2. år, før de kan begynde på den valgte fagpakke – ofte ledsaget af et klasseskifte. Mon ikke de fleste HF-elever er i stand til og vil foretrække at vælge fagpakke før uddannelsesstart, og derefter gå 2 år i samme klasse? Hvis man har bare lidt kendskab til HF-elevgruppens sammensætning, er man ikke i tvivl om svaret. I øvrigt forekommer det absurd, at mens man reducerede grundforløbets længde på STX, indførte man reelt et et-årigt grundforløb på HF. Det vidner om manglende forståelse for, hvilken elevgruppe man har med at gøre, når man fuldstændigt negligerer, hvilken energi og tid det kræver at begynde i en ny klasse – både på første og andet år.

For det andet er idéen med eksamener som afslutning på alle 4 semestre meget uhensigtsmæssigt for såvel elever som lærere, da det presser undervisningen sammen på færre dage, hvilket er en tendens, der desuden forstærkes af de mange projekt- og praktikdage.
De halvårlige hold kan give fin mening som fleksible løsninger for kursister på HF-enkeltfag, mens de på det 2-årige HF virker som en fragmenterende forstyrrelse, der afstedkommer en voldsom skævbelastning og usammenhængende planlægning, eksempelvis ved at afslutte et fag på c-niveau på 1. semester for derefter at kunne løfte det op på b-niveau på 3. eller 4. semester.

For det tredje indeholder det nye HF overflødige eksamener, der stjæler tid og ressourcer. Helt systematisk skal alle elever til eksamen i idræt eller et kreativt fag (musik, billedkunst, mediefag, drama eller design og arkitektur) som afslutning på 1. semester uden hensyntagen til, hvorvidt faget ønskes på b-niveau. Hvis et fag ønskes løftet til b-niveau, giver det ingen mening at afholde overflødige eksamener i et presset forløb. På samme vis kan de udtrukne enkeltfaglige eksaminer i NF- og KS-fagene med fordel afskaffes, samtidig med de fællesfaglige eksamener atter gennemføres med ekstern censor. Det virker komisk at have den samme elev til eksamen 2 gange indenfor en uges tid, hvor eleven i nogle tilfælde eksamineres i samme forløb og pensum.

Og endeligt er det påkrævet, at den udvidede fagpakke, der kan sikre adgang til de lange videregående uddannelser bliver en reel valgmulighed for alle interesserede, og som kan tilbydes og realiseres på de enkelte skoler. Det er svært og meget skævbelastende at presse den udvidede fagpakke ind på 2. år, hvilket er endnu et argument for at påbegynde fagpakkerne fra uddannelsens start. Alternativt kan fagpakkefagene begynde på 2. semester og følges på tværs af klasserne, mens de øvrige fag fortsat følges i den oprindelige stamklasse gennem hele det 2-årige forløb. Det vil næppe skade for trivselsmålingerne på HF.

Der er meget, der venter på at blive justeret på det 2-årige HF, så man kan ikke gøre andet end at opfordre til at gå i gang, så optaget i 2022 bliver på en fejlrettet og forbedret HF-uddannelse. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har fulgt implementeringen af Gymnasiereformen siden 2017 og har løbende udarbejdet rapporter med påpegning af diverse problemstillinger. I begyndelsen af 2020 modtog Undervisningsministeriet den sidste rapport omhandlende HF-uddannelsen, og det må formodes, at rapporten nu knap halvandet år efter er læst. Lad os komme i gang med justeringerne!

Peter Hall
Århus Akademi
Medlem af GL’s Hovedbestyrelse
Formand for GL’s Uddannelsesudvalg

Indlægget er også bragt i Gymnasieskolen d. 6. maj 2021: https://gymnasieskolen.dk/mon-ministeren-paa-et-tidspunkt-vil-interessere-sig-lidt-hf-eleverne