Januar 2019

LISTE 3 – Update

Godt nytår

Kære LISTE 3-venner. Hermed LISTE 3’s informations-brev. Et brev vi som udgangspunkt sender til personer i vores bagland, der aktivt har tilkendegivet ønske om at modtage det.

Vi vil i dette og kommende breve give korte updates på, hvad der aktuelt rør sig i vores fagforening.
Idéen til brevet opstod i forbindelse med vores formøde forud for repræsentantskabsmødet i november, hvorfor deltagere er sat på maillisten. Det samme er flere af jer, der på anden vis deltog eller viste interesse for vores valg og liste i efteråret.

I er med andre ord en eksklusiv gruppe, som vi har valgt at sende informantionsbrevet til, men selvom vi naturligvis giver jer et ”indefra” blik på begivenhederne, er der intet hemmeligt i brevet, og I må gerne dele det med andre, hvis I har lyst til det.

Endnu engang vil vi understrege, at vi skylder jer en stor tak for jeres store støtte i forbindelse med valget i efteråret, og håber meget på, at I vil dele jeres ideer og sparre med os i fremtiden. Vi har brug for jer.

Den nye Hovedbestyrelse

Trods vores tab af Jeppe Kragelund, der nu er rektor på Alssundgymnasiet, og vores deraf følgende tilbagegang ved valget fra 4 til 3 pladser i Hovedbestyrelsen lykkedes det

os i konstitueringen at bevare vores poster. Anders Frikke beklæder nu posten som GL’s næstformand og indgår derfor i GL’s Forretningsudvalg samt sidder i Arbejdspladsudvalget, mens Peter Hall overtager posten som formand for GL’s uddannelsesudvalg og Burkhard Sievers fortsætter i GL’s overenskomstudvalg. Og så har vi fortsat et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde med IFA’s repræsentant Johan Jakobsen.

Se hele HB-konstitueringen her:

https://www.gl.org/omGL/organisation/HB/Documents/Udvalgsliste%20- %20GL%27s%20udvalg%20og%20repr%C3%A6sentationer%20pr%2001-01-2019.pdf

Det er ingen hemmelighed, at det interne konfliktniveau i hovedbestyrelsen i den sidste periode har været for højt. Vores begrundede håb for det fremtidige samarbejde i Hovedbestyrelsen er, at der med det nye formandskab påbegyndes et mere sagligt og konstruktivt samarbejde til fælles bedste og gavn for medlemmerne.

GL’s interne struktur

Der er i dette efterår nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra LKU, Område-bestyrelserne for dels Erhvervsgymnasierne og dels de private gymnasier samt fra Hovedbestyrelsen. Nu er denne vigtige arbejdsgruppe endelig kommet i gang.
Arbejdsgruppen har til formål at undersøge, debattere og (evt.) fremsætte forslag til ændring af GL’s netværksstruktur med henblik på at sikre en fremtidig stærk organisering af de tillidsvalgte. Det kan med andre ord være ret markante ændringer af GL’s interne struktur på vej, og vi ser frem til at se, hvilke anbefalinger arbejdsgruppen når frem til.

Arbejdsgruppen består af:
Kjeld Knudsen Jensen (LKU), Eik Rødgaard Andreasen (LKU), Jesper Nødgaard (LKU), Knud Skovgaard Larsen (Områdebestyrelsen for Erhvervsgymnasier), Gert Gerges (Områdebestyrelsen for Erhvervsgymnasier), Jesper Olesen (Områdebestyrelsen for de private gymnasier), Peter Friis (VUC-udvalget), Helene Caprani (Hovedbestyrelsen), Sigrid Jørgensen (Hovedbestyrelsen), Peer Hall (Hovedbestyrelsen).

Arbejdsgruppen havde sit første møde midt i november, næste møde er onsdag d. 23. januar.
Det er store spørgsmål, der er i spil og som arbejdsgruppen ikke kan besvare alene, derfor bliver der sat tid af på det kommende TR-seminar i marts til at diskutere og komme med input til arbejdsgruppens videre arbejde frem mod præsentation, debat og afstemning på repræsentantskabsmødet til november.

Frokostpauseproblematik

I slutningen af det gamle kom der mod alles forventning pludselig røre omkring den med OK18 sikrede frokostpause. Enigheden om frokostpausen var pludselig i opløsning. Moderniseringsstyrelsen viste sig – igen – at være totalt uden for pædagogisk rækkevidde. De ønsker tilsyneladende ikke dialogen med os ”på den anden side af bordet”, og det vækker naturligvis bekymring frem mod næste overenskomstforhandling. En lille håndfuld skoler har ikke frokostpause, da ledelserne her ensidigt på et tidspunkt har formuleret, at den ikke eksisterer på det pågældende sted. Moderniseringsstyrelsen mener derfor ikke, at medarbejderne på disse skoler trods OK18-resultatet skal have en frokostpause fremadrettet. Det giver i vores optik ikke meget mening, og vi kan da med glæde også

konstatere at ledelsen på en af disse skoler allerede har accepteret lærernes ret til frokostpausen. Vi håber, flere frivilligt følger efter.

Vi må se, hvor det lander – og sagen vil naturligvis blive fulgt tæt af GL – og vi vil gøre vores til, at det også bliver en sag, der vil optage medierne her op mod folketingsvalget.

Styrk samarbejdet på skolerne

Vi er (ikke mindst i LISTE 3) optaget af, hvordan GL kan understøtte det gode samarbejde på skolerne mellem ledelser, medarbejdere og elever. Her ligger nøglen til at træffe de kloge beslutninger, nøglen til at styrke vores uddannelser og nøglen til et godt arbejdsmiljø.

I GL-sammenhæng handler det især om nøglepersonerne, først og fremmest TR, men selvfølgelig også suppleanten, AMR, bestyrelsesrepræsentanter og PR’s FU.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at GL specifikt betragtet intet fik ved overenskomstforhandlingen i foråret, da forhandlingerne ved GL-bordet aldrig kom rigtigt i gang. GL var selvfølgelig i kontakt med de centrale forhandlere via AC- samarbejdet. Derfor må vi frem mod næste forhandling arbejde lokalt med aktuelle problemstillinger, som ikke blev løst ved de centrale borde. Det drejer sig især om skæv arbejdsbelastning, gennemsigtighed i planlægningen, og en gennemskuelighed i kriterierne for udmøntning af merarbejde. På mange skoler fungerer dette ganske ok, men det er også mange steder, hvor det desværre ikke er tilfældet (endnu).

På disse skoler må TR tage kontakt til GL centralt for assistance – vi skal bestemt ikke finde os i hvad som helst, men det er i reglen gennem samarbejde, at vi kommer længst. I denne forbindelse kan det være svært at forstå, at Moderniseringsstyrelsens dagsorden ved de seneste overenskomstforhandlinger er at svække TR-institutionen. Man bedyrer, at man meget gerne vil af med det “overflødige” led. Den tankegang er helt galt afmarcheret. Det

er jo ofte TR, der er den væsentligste brik i sikringen af en velfungerende arbejdsplads. Den bedste måde for GL at modarbejde denne tendens i retning af en svækket TR, er naturligvis at demonstrere TR-institutionens kvaliteter generelt og på den enkelte arbejdsplads.

Ny faglighedsgruppe under ministeren

Undervisningsminister Merete Riisager nedsatte i det sene efterår en Råd, der skal se på fagligheden i gymnasiet. GL er ikke blevet indbudt til deltagelse i Rådet, men to HB-medlemmer samt en ikke-valgt kandidat fra Liste 2 er blevet udpeget af ministeren. Resten af Hovedbestyrelsen beklager den ensidige udvælgelse, hvorfor GL efter hovedbestyrelsesmødet i december og kort før nytår sendte et åbent brev til ministeren indeholdende vores forundring og beklagelse.

Generelt ser det ud til, at ministeren har svært ved at sikre sin legitimitet her op mod valget. Når man egenrådigt træffer beslutninger, der er i modstrid med forligsparternes ønsker, og samtidig melder ud, at man stopper til valget, mister man sin betydning – lad os håbe, at det samme sker med denne ensidigt udpegede arbejdsgruppe.

Her er et link til GL’s brev til ministeren: http://Link:https://www.gl.org/nyt/emner/Documents/Åbent%20brev%20til%20minister en%20om%20råd%20om%20faglighed%20i%20gymnasiet.pdf

Forinden skrev vi som bekendt også et LISTE 3-indlæg i Gymnasieskolen.

Link: https://gymnasieskolen.dk/debat-fagligheden-er-naturligvis-i-frit-fald-i- gymnasiet

Venlig hilsen Burkhard Sievers Anders Frikke Peter Hall