Marts 2019

LISTE 3 – Update

Kære alle
Hermed Liste 3 – Update, som har til formål at orientere jer, der befinder sig i vores nærmeste bagland, om hvad vi arbejder med for tiden. Har I spørgsmål, kommentarer eller gode ideer, er I meget velkomne til at lade høre fra jer.

Uddannelsespolitisk topmøde

Onsdag d. 27/2 afholdte GL et såkaldt uddannelsespolitisk topmøde i Aalborg med debat mellem Mette Frederiksen og Morten Østergaard – og dertil lokale politikere m.fl. fra flere nordjyske kommuner og regionen. Dækningen var god i de lokale medier, hvor der var en oplagt god historie i, at Mette Frederiksen talte på sit “hjemgymnasium”. Mødet handlede ikke kun om medierne, men også om at forpligte politikerne på deres løfter frem mod og efter et valg. Lidt nyt godt var der faktisk. For det første var begge politikere meget klare i mælet i deres understregning af, at regionerne skal fylde en endda meget stor rolle fremadrettet i fordelingen af elever mellem gymnasierne. Heri lå også for begge politikere en konkret grund til ikke at nedlægge regionerne, som regeringen ellers har foreslået.
For det andet sagde de meget tydeligt, at nedskæringerne på uddannelsesområdet skal standses efter et valg.
Morten Østergaard gav tilsagn om kamp for flere penge til de gymnasiale uddannelser, mens Mette Frederiksen ikke var 100% klar i mælet i fht prioriteringen uddannelser. Hun understregede dog, at hun ikke vil bruge penge på skattelettelser, da landets gunstige økonomiske situation skal styrke velfærden. Generelt set et vellykket møde, og timingen var set i bakspejler også god. Det lykkedes os i GL i løbet af uge 7 og 8 at komme ganske gode igennem i medierne om end på en ulykkelig baggrund (200 fyrede lærere). Vi krydser fingre for, at det flytter noget politisk set.

Taxameter – ny reform

Der kommer en taxameterreform i det kommende år. Skiftende regeringer har haft dette som et ganske mål i deres politik, og nu er der sat gang i arbejdet på området. Regeringen har præsenteret et oplæg til en arbejdsgruppe, som inden årets udgang skal præsentere en model for, hvordan fremtidens taxametersystem skal indrettes. GL er desværre ikke repræsenteret i denne arbejdsgruppe. Opdraget er ret klart. Man ønsker sig en forenkling af systemet med færre forskellige “typer” af taxametre.

Som noget nyt vil regeringen indføre et “henvisningstaxameter”, hvor et gymnasium bliver belønnet, hvis det henviser en fejlplaceret elev til en erhvervsuddannelse. (Det gælder ikke den modsatte vej.)

Det forlyder, at regeringen inden valget vil samle flertal for henvisningstaxametret. GL følger selvfølgelig udviklingen tæt.

Hovedbestyrelsen

I Hovedbestyrelsen er vi kommet godt fra start med samarbejdet efter den nye konstituering og de nye medlemmers indtræden. På det seneste HB-møde talte vi om hovedbestyrelsesvalget i efteråret. Med diplomatisk snilde fik vi italesat en del problemstillinger. Selvom det kan nok ikke kaldes en grundig evaluering, var det fint at få talt om valget, der set fra vores synsvinkel var problematisk. Eksempelvis om valgsitets favorisering af den liste, der stod øverst. Irriterende, at potentielle vælgere skulle scrolle 30 kandidater igennem fra de andre lister, før vores navne dukkede op.

Der var meget stille, da vi berettede om de voldsomme personangreb på et par af vore kandidater, der stillede op for første gang. Heldigvis var alle enige om, at det er vigtigt, at vi får nogle fælles retningslinjer for valget – det man kunne kalde en “code of conduct”, så vi ikke får skabt konflikter under valget, som trækker spor og spænder ben for det samarbejdet, som er afgørende for, at en fagforening kan opnå politiske resultater.

Pensionsalder

GL og AC er i flere omgange blevet spurgt om pensionsalder i medierne. Det er et politisk set hot emne i øjeblikket, og det er nok ikke en hemmelighed, at vi som akademikere ikke er blevet behandlet godt. Det er ikke os, man tænker på, når ordet “nedslidning” nævnes. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er en vanskelig debat for GL. Vi er ikke meget for en differentieret pensionsalder. Vi vil have et trygt velfærdssystem med ret til gode muligheder for tilbagetrækning og en værdig alderdom – frem for skattelettelser. Men det er svært for en akademikerfag- forening at vinde den dagsorden i medierne.

VUC-høring

VUC’erne er presset i disse år. Forskellige politiske forlig har ramt hårdt økonomisk set de sidste par år. I GL er vi efterhånden kommet i tvivl om, hvad politikerne vil med VUC i fremtiden. Dette har ført til, at vi i samarbejde med lederforeningen for VUC og Uddannelsesforbundet har arrangeret en høring om VUC på Christiansborg onsdag d. 13. marts. I kan nå at melde jer til endnu ved at kontakte GL’s sekretariat. Det kan blive ganske afgørende, hvad politikerne melder ud inden det kommende folketingsvalg. VUC-syd er i denne sammenhæng en sag for sig selv. I øjeblikket er det meget svært at se, hvor det ender. Ministeren (Merete Riisager) har netop udtalt, at institutionen skal overleve, men hun havde inden penge med, da hun ikke vil skabe præcedens, så hun medbragte i stedet en spareplan. I GL’s optik har institutionen brug for en økonomisk saltvandsindsprøjtning på kort sigt for at kunne overleve på længere sigt.
Ja, man fristes til at sige, det jo “lissom er følgen”, når man har valg att spare 20 mia. på. uddannelse i perioden 2015-22.
Vi følger (stadig) sagen tæt.

Kompetencerne skal være i orden

Formentlig belært af VUC-syd skandalen, hvor alt for mange lærere ikke havde fået den lovpligtige uddannelse fagligt og eller pædagogisk til at kunne undervise i gymnasiet, har ministeriet nu strammet sin politik på området op. Man vil nu gå hårdt til skoler, hvor man ikke har udført sin undervisningsforpligtelse med hensyn til at kunne undervise i gymnasieskolen og ikke opnå pædagogikum. Meldingen er, at man risikerer at blive afskediget, hvis der ikke er rettet op på uddannelsesefterslæbet efter et år. For GL er det dybt frustrerende, at det er medarbejderen, der skal straffes for, at ledelsen ikke har sikret, at medarbejderen får den lovpligtige og retmæssige uddannelse, men vi må indrømme, at det er dejligt, at ministeriet endelig har besluttet sig for at leve op til lovgivningens krav.

Valg af tillidsrepræsentanter

Vi vil ønske alle tillidsrepræsentanter et rigtigt godt valg i foråret.
Bemærk også, at der er valg til andre af GL’s organer, eksempelvis Områdebestyrelsen for erhvervsgymnasier, hvor “vores” Jane Bjerre Siebken fra Svendborg er med. Formand Knud stopper sammen med næstformanden, så det bliver et interessant valg at følge.

TR-seminar

I den kommende uge afholder GL et stort seminar for alle tillidsrepræsentanter i Kolding med fokus på arbejdsmiljø. Det bliver spændende at deltage i de mange workshops og forhåbentlig gode indlæg, så vi glæder os en GL-uge fyldt med indspark og nye vinkler.

Vi ses – de bedste hilsner fra Liste 3 i GL

Burkhard Sievers Anders Frikke Peter Hall

Husk også, at der bliver mulighed for at komme med ideer til evalueringen af GL’s struktur.