Alex YoungJeppe Kragelundaf  Alex Young Pedersen og Jeppe Kragelund

(Artiklen er også bragt på gymnasieskolen.dk)

Fremtiden bliver ikke som nutiden, så hvordan forbereder vi vores unge på morgendagens udfordringer? Gymnasieuddannelsernes fælles formål er almendannelse, og selvom det ikke er et entydigt begreb, indebærer almendannelse viden, kompetencer og handlinger.

Viden er bredt funderet og kan ikke altid opdeles strengt fagligt. Derfor er det vigtigt at sikre et bredt udvalg af fag på tværs af skoleformerne stx, hf, vuc, hhx, htx og eux samt at sikre meningsfuld tværfaglig samarbejde.

Kompetencer omhandler såvel det konkrete som det abstrakte. Derfor skal grundlæggende kompetencer som skriftlighed, sprogfærdighed og matematiske kundskaber styrkes, men de kan aldrig stå alene. Mere abstrakte kompetencer som eksempelvis metakognitive og interkulturelle kompetencer skal også have en central plads, for heri ligger et beredskab til at tilegne sig ny viden.

Handling er brugen af viden og kompetencer på verdens problemstillinger og i eget liv. Viden og kompetencer skal med andre ord omsættes til handlinger. Handlinger skal forstås bredt som evne til at udøve etisk og æstetisk dømmekraft, at omsætte en ide til produkter eller forretningsplaner, at agere afstemt i sociale sammenhænge, at indgå i samarbejder og samtaler og at deltage på mange niveauer i et demokratisk samfund.

Vi forbereder bedst vores unge på en uvis fremtid ved at bibringe dem en personlig robusthed af viden og kompetencer samt et handleberedskab grundlagt på erfaringer.

Vi skal værne om og styrke gymnasieuddannelsernes almene formål og sørge for den rette balance mellem faglig bredde og dybde, så gymnasiet som ide og institution har en fremtrædende plads i fremtidens uddannelseslandskab til gavn for de unge og vores samfund.

Det bør de ansvarlige politikere huske på, når de ønsker en ny gymnasiereform.

FB_poset12