OK 21 er netop afsluttet, og aftalen på GL’s område om arbejdstid er i de foregående uger blevet diskuteret flittigt i diverse fora. Dette indlægs ærinde er altså ikke at diskutere for og imod aftalen. Grundlæggende set er det min vurdering, at vi har fået nogle fornuftige formuleringer på arbejdstid, som ligger i tråd med de krav vi stillede og den strategi for forhandlingerne, som Hovedbestyrelsen og GL’s tillidsrepræsentanter lagde i efteråret. Vi har altså god grund til at være tilfredse. Det betyder ikke, at vi ikke kunne ønske os mere, men sådan er det jo gerne i en forhandling.

I starten af marts mødes GL’s repræsentantskab for at gennemgå og diskutere aftalen, og efter et (forhåbentligt) ja i en urafstemning blandt alle GL’s medlemmer, skal den nye aftale ud at arbejde.
Man kan sige, at OK 21 giver os et årshjul for, hvordan arbejdstid skal tackles ude på skolerne:
1) Inden årets start skal opgaveporteføljen og rammerne for det kommende år diskuteres.
2) Herefter er der kvartalsvise opfølgninger på arbejdstid med baggrund i tidsregistreringen, og
3) efter skoleåret er gået, evaluerer TR, ledelse og medarbejdere, hvordan det gik – altså om opgaven blev løst inden for rammerne, eller om der skal honoreres merarbejde.
OK21 giver os ikke (efter årelange nedskæringer) flere penge til sektoren, men vi har skabt en ramme for et bedre og mere retfærdigt samarbejde om, hvordan arbejdstiden skal indrettes for den enkelte ude på skolerne. Og særligt vil jeg understrege, at denne aftale har potentialet til at løfte de svageste skoler; de skoler hvor samarbejdet har fungeret dårligt og uden transparens i opgavefordeling og planlægning. Det må være en fagforenings fornemmeste pligt at hjælpe de skoler, som har det sværest.

Jeg vil i denne sammenhæng især rette opmærksomheden mod OK 21-forligets sidste linje: De lokale parter kan ved lokal aftale vælge at fravige og/ eller supplere bestemmelserne.
Denne sætning er vigtig. Nu er det nemlig endeligt legitimt at indgå lokale arbejdstidsaftaler. Det er vigtigt at huske, at ledelser, der efter OK 13 valgte at lave arbejdstidsaftaler med deres tillidsrepræsentant, risikerede at blive indkaldt til såkaldte ”spanking-samtaler” i Moderniseringsstyrelsen. Det var nemlig et brud med ånden i overenskomsten fra 2013, hed det sig.
I dag er vi et andet sted. Moderniseringsstyrelsen har skiftet navn til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og det lokale samarbejde har fået en anden og højere status. Så hvorfor ikke bruge OK 21’s mulighed for at indgå aftaler? Hvis ledelser, medlemmer og tillidsrepræsentant er enige om på en skole, at de ikke ønsker at bruge OK 21’s formuleringer til et årshjul for arbejdstid, som skitseret ovenfor, har de nu en god mulighed for at sætte sig sammen og formulere principperne for en forhandlet arbejdstidsaftale – og hvis man ikke kan blive enige, må man falde tilbage på formuleringerne, som de er beskrevet i overenskomsten.
Jeg kunne sagtens forestille mig, at mange ledelser (og GL-medlemmer for den sags skyld) vil finde det tungt med obligatoriske møder for alle medarbejdere om arbejdstid fire gange om året – det giver ganske mange møder på et år, og hvis man synes, at tiden kan bruges bedre til andre ting, har man muligheden for at lave en underskrevet aftale, hvor man vælger at fravige denne bestemmelse.
I GL vil vi efter urafstemningen lægge os i selen for at understøtte arbejdet med at få implementeret den nye OK 21-aftale på skolerne – og meget gerne med et væld af gode lokale aftaler ude i landet.

Indlægget er desuden bragt i Gymnasieskolen d. 23. februar 2021: https://gymnasieskolen.dk/vi-skal-genopfinde-arbejdstidsaftalen