Jesper Breining

Arbejdssted: Teknisk Gymnasium Silkeborg – College360
Fag: Engelsk, Dansk, Idehistorie, Filosofi
Alder: 41

Hvis vi vil være aktive medskabere af fremtidens gymnasieskole, skal vi være parate til at sætte en stærk dagsorden med progressive og løsningsorienterede tiltag.

Der er brug for friske, progressive kræfter i Hovedbestyrelsen.

Ligeløn og lige rettigheder til erhvervsgymnasiet

Erhvervsgymnasielærere skal ikke udgøre sektorens B-hold.

Jeg vil arbejde for, at htx- og hhx-lærere skal have have samme løn- og ansættelsesforhold som øvrige gymnasielærere. Desuden skal de have samme rettigheder til at søge aktindsigt og udtale sig offentligt.

Loft over arbejdsbelastningen

Der skal være en grænse for, hvor meget gymnasielærere kan belastes.

Jeg vil arbejde for et loft over antallet af hold pr. underviser, så vi slår ring omkring den gode undervisning og begrænser den omsiggribende epidemi af sygemeldinger og stress.

Visioner og viden er magt

Jeg vil arbejde for, at GL proaktivt fremmer forskning og professionel lobbyvirksomhed, der kan sætte et markant aftryk på gymnasieskolens fremtidige udvikling.

Jeg foreslår, at GL udvikler en GL-støttet forskningsfond, der fremmer forskning i gymnasielærernes praksis. Fondens arbejde skal blandt andet belyse lærer-elev-relationen, gymnasielærernes arbejdsmiljø og offentlige besparelsers betydning for undervisningskvaliteten.

Jeg foreslår tillige, at der oprettes en GL-støttet tænketank med mandat til at drive lobbyarbejde og forandre den undervisningspolitiske dagsorden.

Det er et problem, at den væsentligste debat om gymnasiet foregår i lukkede fora på nettet frem for i ’Gymnasieskolen’. Derfor skal vi udvikle vores medlemsblads opdrag, så den journalistiske linje fremmer fri og kritisk debat om fremtidens gymnasium.